Personværnserklæring

Om personvern

Personvernerklæringen informerer om hvordan Helsetelefonen AS (organisasjons nummer 987 026 960) samler inn og bruker personopplysninger på en trygg måte.

Personvernerklæring for Helsetelefonen

Helsetelefonen behandler relevante opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand. Denne informasjonen blir samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell.

Vi ønsker kontinuerlig forbedring av våre tjenester. Derfor sender vi ut kunde- og brukertilfredshetsundersøkelser til et utvalg av våre kunder. Vi sender ut SMS til pasienter for noen utvalgte partnere. Vi har telefonnummeret til de pasientene som sender inn tilbakemelding (karakter 1-6). Dette brukes kun til intern oppfølging.

Pasient- og behandlingsopplysninger

Når du mottar helsehjelp eller behandlinger hos Helsetelefonen, har helsepersonell plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen eller behandlingen du behøver.

I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, sykmeldinger, diagnoser, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT mm.

Det kan også være nødvendig å utveksle informasjon med andre som del av behandlingen ved for eksempel en henvisning til annen instans.

Lydopptak

Helsetelefonen tar opp lyd av alle telefonsamtalene. Dette lagres i 6 måneder. Helestelefonen yter helsehjelp og lydopptak brukes for å sikre journalføring. Bruk av lydopptak følger vilkårene i pasientjournalloven og journalforskriften.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med medisinsk behandler hos oss, Jan Einar Vaage.

Helsetelefonen sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kundeforholdet.

For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

Behandling og deling av dine personopplysninger

Helseforetak eller annet helsepersonell

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon til henvisende lege eller dersom det etterspørres av samarbeidende personell.

Offentlige myndigheter

Når det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Databehandlere

En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av Volvat(behandlingsansvarlig). Dvs. når Helsetelefonen benytter underleverandører, for eksempel leverandører av system for pasientjournal.

Vi sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos oss og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler.

Helsetelefonen benytter databehandlere som behandler personopplysninger innenfor EU/ EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger.

Innsyn

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte oss på info@helsetelefonen.no eller ringe oss.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med Helsetelefonen som pasient. All kommunikasjon du har med Helsetelefonen er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon, via brev eller fysisk oppmøte.

Med PasientPost kan Helsetelefonen sende brev til pasienter digitalt. Dette er en sikker kanal for sending av alle meldinger som inneholder sensitiv informasjon. Det er mulig å legge ved dokumenter og bilder. PasientPost tilfredsstiller krav til sikkerhetsnivå 4.

PasientPost er et tryggere, raskere, og mer miljøvennlig alternativ til brevpost for både pasienten og lege. Det er gratis å motta meldinger i PasientPost. PasientPost er en del av HelseRespons.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (også kalt cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsider lagrer i din nettleser. Den gjør det mulig for nettleseren å bli gjenkjent ved besøk på våre nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre måten våre nettsider fungerer for deg. Vi bruker også informasjonskapsler til statistisk analyse og funksjoner, for eksempel hvor ofte en side er vist og brukte søkeord, for å forbedre kvaliteten og innholdet på våre nettsider.

Informasjonskapsler er noen ganger brukt til å innsamle data ansett som personlig, f.eks. IP-adresser, men ingen data som er direkte relatert til deg.

Øktinformasjonskaplser (session cookies) varer kun så lenge nettleseren er oppe. De slettes i det nettleseren lukkes. Faste informasjonskapsler (persistent cookies) vil bli værende selv etter at du har lukket nettleseren. Disse brukes for å lagre preferanser om nåværende besøk, til bruk ved fremtidige besøk og til hjelp med statistikk og analyse. Faste informasjonskapsler blir fjernet etter en fastsatt tid, unikt for denne.

Du kan styre informasjonskapsel-bruken ved å tilpasse innstillingene i nettleseren. Allerede lagrede informasjonskapsler kan også slettes automatisk. Hvis informasjonskapselen er deaktivert eller fjernet, kan du oppleve begrenset tilgang til enkelte funksjoner på våre nettsider.

Digital pasientbehandling

I tillegg til at du kan få medisinske råd over telefon, kan du også kommunisere med din behandler ved hjelp av chat eller video. Lagring av data og kommunikasjon er beskyttet slik at informasjon ikke kommer på avveie.

Du velger selv hvilken løsning du ønsker å benytte deg av.

Du kan bruke vår chat for å snakke med en av våre behandlere og til å laste opp bilder hvis det er nødvendig. Behandleren du snakker med vil notere eventuelle helseopplysninger og bilder i journalsystemet slik at denne informasjonen ligger trygt lagret og blir del av din pasientjournal. Din chat-logg er tilgjengelig for deg i 365 dager før den blir automatisk slettet.

Når du bruker videokonsultasjon med en av våre behandlere, så skal dette være like sikkert og privat som når du snakker med en behandler på hans eller hennes kontor. Derfor vil vi at du snakker med oss på video i et privat rom hvor andre ikke kan høre samtalen. Du logger deg inn med BankID slik at vi vet hvem du er, og andre ikke får tilgang til din informasjon ved å gi seg ut for å være deg.

Videomøtene blir ikke tatt opp og lagret. Behandleren vil notere relevant informasjon i din pasientjournal, akkurat som ved et vanlig legebesøk.

Ved bruk av Helsetelefonens digitale behandlingstjenester ligger data trygt lagret hos underleverandør, og pasientbehandlingen blir dokumentert i journal hos Helsetelefonen.

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig

Helsetelefonen AS
Jan Einar Vaage
Tuengen allé 22b
0374 Oslo
info@helsetelefonen.no

Kontaktopplysninger til personvernombud:

Personvernombud@volvat.no